Adatvédelem

 Adatkezelési Tájékoztató 

 

 

 

1. A Tájékoztató célja és hatálya

 

 • Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Esport Universum Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: 01-10-049401; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által végzett adatkezelést, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a jogszabályi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 

3. Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Esport Universum Zrt.
 • Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-049401
 • E-mail cím: info@esportuniversum.com

4. Az Adatfeldolgozók adatai

 •  Annak érdekében, hogy az aktivitással kapcsolatban teljes körű kiszolgálást tudjunk biztosítani, bizonyos szolgáltatásokra külső partnercégekkel dolgozunk együtt, akik hozzáférhetnek a munkájuk során a személyes adatokhoz. A közreműködő adatfeldolgozók és közös adatkezelők a személyes adatokat csak a legszükségesebb mértékben és ideig használják, és minden esetben csak az uniós és hazai adatvédelmi szabályok betartásával. Az alábbi adatfeldolgozókkal és közös adatkezelőkkel dolgozunk együtt:

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Szerepkör

Rackforest kft.

1132 Budapest,

Victor Hugo u. 18-22.

Tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagszállítás

adatkezelő

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin

Tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó

 

 •  A közös adatkezelőkön és adatfeldolgozókon kívül személyes adatokat csak abban az esetben osztunk meg más szervvel, amennyiben jogszabály, vagy közhatalmi szerv kötelez rá, illetve amennyiben az igazságszolgáltatás érvényesülése megköveteli. Ez magában foglalja az ahhoz való jogokat, hogy bűncselekmény (pl. csalás) megelőzése érdekében az Adatkezelő jogai megvédése érdekében megosszuk a személyes adatokat más szervekkel, szervezetekkel.

 5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 •  Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére), a 3. pontban megadott elérhetőségeken. 
 •  Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni. 
 •  Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. 

 

 • Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
  Az „MOL Fehérvár FC eFoci gála” rendezvényen lebonyolítása
  Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
  A kezelt adatok köre:
  • Vezeték- és keresztnév: azért kérjük be, hogy meg tudjuk szólítani a résztvevőket a különböző kommunikációinkban, például nyeremények kiosztásakor
  • Telefonszám: azért kérjük be, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a résztvevőkkel az aktivitás ideje alatt, például nyeremények kiosztásakor és időpont egyeztetéssel kapcsolatban;
  • Konzol típusa: A játékosok játékbeli azonosítása szempontjából fontos; a „játékbeli felhasználónév” -el együtt kezelendő
  • Játékbeli felhasználónév (Xbox / PS4 tag) és szükség esetén egyéb adatok: azért kérjük be, hogy a résztvevő játékbeli meccsek lebonyolíthatóvá válljanak;
  • Email cím: azért kérjük be, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a résztvevőkkel az aktivitás ideje alatt, például nyeremények kiosztásakor és időpont egyeztetéssel kapcsolatban;

 Az adatkezelés általános célja: a gála esemény lebonyolítása, illetve a nyertesek kiértesítése, kapcsolatfelvétel
Az adatok törlésének határideje: 5 év (esetleges polgári jogi igények miatt a kapcsolatfelvétel, levelezés bizonyítása érdekében) 

 • A nyertes a nyereményről szóló értesítéskor nyilatkozik, hogy hozzájárul-e, hogy neve a szervező Facebook oldalán, illetve honlapján megjelenjen, mint a nyereményjáték nyertese. Amennyiben hozzájárul, úgy szervező jogosult a nyertes nevét kiírni.

 

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 • Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken. 
 • Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja. 
 • A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja. 
 • A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 1. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 2. az adatok tárolásának időtartama;
 3. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 1. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 2. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
 • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. 
 • Amennyiben a kérelmező papír alapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként. 
 • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 25 nap. 
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. 
 • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
 1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 1. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 2. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell;
 3. az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban, indoklás nélkül – bármikor visszavonni.
 • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is: 
 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

 • közérdekből;

 1. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez; 
 • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
 1. Az érintett ehhez hozzájárul;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

 1. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 •  A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásig történt, adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti. 
 • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. 

 

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
 1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;

 1. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

7. Kapcsolatfelvétel

 • Az Adatkezelő aktuális adatai a következők: Esport Universum Zrt, 1118; Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01-10-049401; Telefonszám: +36 20 966 9881; E-mail cím: info@esportuniversum.com

 • Az aktivitás adatvédelmi tisztviselőjét emailben a dpo@esportuniversum.com címen, vagy levélben, az Esport Universum, 1118, Ménesi út 22. címre írva lehet elérni.
 • Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

8. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi. 
 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok: 
 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

 

 1. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen: 
 1. a jogosulatlan hozzáférésre;
 2. megváltoztatásra;

 • továbbításra;

 

 1. törlésre;
 2. nyilvánosságra hozatalra;
 3. véletlen sérülésre;

 

 • véletlen megsemmisülésre;
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra. 

 

 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy: 
 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;

 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen. 
 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz. 
 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.
 • Adatvesztés vagy adatlopás esetén az Adatkezelő vállalja, hogy az adatvesztés vagy adatlopás észlelésétől számított 72 órán belül értesíti a nála tárolt adatok adatközlőit az adatvesztés vagy adatlopás tényéről.

9. Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 25 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. 
 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. 
 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
   
 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó. 
 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 • Amennyiben a kérelmező papír alapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként. 
 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra. 
 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

10. Kártérítés

 • Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek. 
 • Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be. 
 • Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

11. Jogorvoslat

 • Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal hozzánk a jelen szabályzat 3. pontjában megadott elérhetőségeinken.
 •  Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 • Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

12. Hatósági együttműködés

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. 
 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Kelt: Budapest, 2020. április 24.